1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné podmínky (také „VP“) společnosti Sunoptik s.r.o. se sídlem na adrese Slnečné jazerá 5332, 903 01 Senec, Slovensko, IČO: 51 946 459 („Prodejce“), stanovují obecná práva a závazky stran plynoucí z kupní smlouvy uzavřené podle zákona č. 102/2014 Z. z., O ochraně spotřebitelů při prodeji zboží či poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodejce a o změně a doplnění některých zákonů, mezi Prodejcem a spotřebitelem přes elektronický objednávkový formulář Prodejce („Smlouva“) a jsou jeho nedílnou součástí. Prodejce provozuje svůj internetový obchod na webové stránce na adrese www.sunoptik.sk („Webová stránka“).

1.2 VP se nevztahují na případy, kde osoba s úmyslem zakoupit od Prodejce zboží je právnickou osobou nebo osobou, která při objednávání zboží tak činí v rámci svého podnikání nebo vlastní profese. 

1.3 Ustanovení těchto VP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VP jsou vyhotoveny českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít českém jazyce. Smlouva, která obsahuje tyto VP, je považována za písemnou smlouvu.

2. Registrace

2.1 Spotřebitel může zakoupit zboží z Webové stránky Prodejce buď jako registrovaný uživatel, nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že spotřebitel nemusí znovu zadávat své osobní údaje a adresu doručení při každé objednávce, získá neomezený přístup k historii svých objednávek a díky dříve zadaným údajům může provádět platby snadněji a rychleji.

2.2 Registrovat se může fyzická osoba starší než 16 let.

2.3 Spotřebitel se může zaregistrovat přes registrační formulář dostupný na Webové stránce („Registrační formulář“). Je nezbytné, aby spotřebitel zadal do registračního formuláře veškeré informace v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení zboží objednaného spotřebitelem, a vytvořil si heslo. Informace zadané spotřebitelem do Registračního formuláře musí být pravdivé a aktuální. Pokud se údaje spotřebitele změní, bude je moci kdykoliv změnit na adrese https://sunoptik.sk/cs/osobni-udaje.

2.4 Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem; spotřebitel se tímto zavazuje, že uživatelské jméno a heslo uchová v tajnosti a ochrání je proti zneužití třetí stranou.

2.5 Prodejce může ověřit veškeré údaje zadané spotřebitelem do Registračního formuláře. Pokud Prodejce zjistí, že údaje zadané spotřebitelem do Registračního formuláře nejsou aktuální, neexistují nebo jsou matoucí, nebo že spotřebitel účet nepoužil více než 24 měsíců nebo porušuje své závazky či naše práva podle Smlouvy, Prodejce si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelský účet spotřebitele.

3. Objednávky zboží, uzavírání smlouvy

3.1 Po vybrání zboží na Webové stránce a potvrzení volby kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ bude spotřebitel přesměrován k objednávkovému formuláři („Objednávkový formulář“). Je nezbytné, aby spotřebitel do Objednávkového formuláře zadal veškeré údaje (nebo v Objednávkovém formuláři zvolil příslušnou možnost): jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení zboží objednaného spotřebitelem, informaci o metodě platby ceny za zboží a metodu doručení zboží, nebo slevový kód či kupón.Pokud je spotřebitel registrovaným zákazníkem, je nutné se přihlásit.

3.2 Po zvolení platební metody bude spotřebitel přesměrován na stránku, kde se nachází shrnutí všech údajů spotřebitele. Prodejce vyžaduje, aby spotřebitel zkontroloval a (je-li to nutné) opravil veškeré chybné údaje v objednávce kliknutím na tlačítko „Upravit“. Pokud jsou všechny údaje zadané spotřebitelem správné, odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.

3.3 Po odeslání objednávky zašle Prodejce na e-mail uvedený spotřebitelem potvrzení objednávky. Doručení potvrzení objednávky Prodejcem neznamená uzavření Smlouvy. Po obdržení potvrzení objednávky ověří Prodejce dostupnost zboží; Smlouva se uzavírá pouze na základě závazného přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Prodejcem ve formě potvrzení e-mailem v tom smyslu, že zboží je připraveno k vyzvednutí nebo že bylo odesláno k doručení.

3.4 Jakékoliv náklady vzniklé spotřebiteli při využití prostředků komunikace na dálku (jako telefon či internet) k provedení objednávky hradí spotřebitel; tyto náklady jsou v běžné výši podle tarifu telekomunikačních služeb používaných spotřebitelem.

3.5 K úspěšnému dokončení objednávky musí Prodejce archivovat objednávku i Smlouvu po dobu alespoň 2 let, v každém případě ne dobu kratší, než je doba stanovená platnými zákony. Objednávka ani Smlouva nikdy nebude zveřejněna žádným nezúčastněným třetím stranám (kromě zaměstnanců Prodejce a subdodavatelů do nutné míry, nebo kdyby měl Prodejce povinnost tyto dokumenty zpřístupnit na základě platných zákonů). Pokud je to nutné, zašleme Smlouvu spotřebiteli na jeho/její vyžádání.

3.6 Spotřebitel může zakoupit pouze takové množství zboží, které odpovídá běžné potřebě. Zboží zakoupené přes Webovou stránku Prodejce není určeno k dalšímu prodeji. Pokud si spotřebitel objedná či zakoupí množství zboží, které neodpovídá běžné potřebě nebo Prodejce na základě jemu dostupných informací shledá, že zboží objednané spotřebitelem bude použito k dalšímu prodeji, má Prodejce právo zrušit objednávku zákazníka, nebo pokud již byla uzavřena Smlouva, má Prodejce právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Prodejce od Smlouvy odstoupí, spotřebitel i Prodejce si vzájemně vrátí všechna provedená plnění.

4. Cena zboží a slevy

4.1 Kupní cena zboží uvedená na Webové stránce je konečnou cenou, tj. cenou za zboží včetně DPH a dalších daní a poplatků (pokud existují); tato cena nezahrnuje náklady na přepravu, poplatky za dobírku, poplatky poskytovateli platební brány a jiné poplatky konkrétně avizované spotřebiteli při dokončení objednávky (v každém případě před odesláním objednávky).

4.2 Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že byl informován, že doručení zboží je podmíněno platbou kupní ceny nebo jiných poplatků, na jejichž konečnou výši bude spotřebitel upozorněn před odesláním objednávky.

4.3 Spotřebitel tímto bere na vědomí, že pokud je na Webové stránce uvedena cena za zboží, která je zjevně chybná, má Prodejce právo odstoupit od Smlouvy i poté, co spotřebitel obdržel e-mail s potvrzením, že objednávka spotřebitele je připravena k vyzvednutí, nebo že zboží bylo odesláno k doručení. V takovém případě Prodejce bude spotřebitele o této situaci neprodleně informovat. Cena je například zjevně chybná, když: (i) cena za zboží je očividně nesprávná (nebere v úvahu kupní cenu), (ii) cena za zboží chybí nebo obsahuje číslo navíc, nebo je desetinná čárka na nesprávném místě, nebo (iii) sleva na zboží převyšuje 50 %, ale zboží na Webové stránce není označeno marketingovou kampaní ani symbolem speciální nabídky. Pokud ohledně ceny existují pochyby, Prodejce žádá spotřebitele, aby jej neprodleně kontaktoval, a Prodejce spotřebiteli potvrdí, zda je cena správná. Toto ustanovení nemá vliv na právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy podle potřeby v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VP.

4.4 Veškeré speciální nabídky a slevy na zboží Prodejce jsou platné, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak. Slevy z ceny za zboží nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jeden produkt a/nebo objednávku). Další podmínky (např. trvání) mohou platit u speciálních nabídek nebo slev, což se může spotřebiteli sdělit buď jako součást marketingové komunikace ohledně speciální nabídky, nebo slevy nebo čehokoliv jiného, a tyto dodatečné podmínky budou nedílnou součástí těchto VP; pokud mezi těmito VP a takovými dodatečnými podmínkami dojde k nesrovnalostem, upřednostní se podmínky uvedené ve speciálních podmínkách speciální nabídky nebo slevy. Aby nedošlo k pochybnostem: pokud spotřebitel odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené zboží za cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít k nákupu žádného dalšího zboží, pokud Prodejce již tuto speciální nabídku nebo slevu neposkytuje nebo uplynula doba platnosti kupónu.

5. Platební podmínky

5.1 Spotřebitel může dle vlastního uvážení zaplatit cenu za zboží, ale i náklady spojené s platební metodou nebo způsobem doručení zvoleným spotřebitelem jedním z těchto způsobů:

(a) bezhotovostní platbou kartou (přes internetové bankovnictví nebo platební bránu Gopay);
(b) v hotovosti při přijetí zboží v místě určeném spotřebitelem; a
(c) bezhotovostní platbou přes platební systém PayPal.

5.2 Nákup se stává splatným:

(a) odesláním objednávky, pokud spotřebitel zvolil jako platební metodu kupní ceny bezhotovostní platbu podle článku 5.1(a) a 5.1(c), a povinnost spotřebitele zaplatit kupní cenu bude splněna ve chvíli, kdy se kupní cena připíše na účet Prodejce; nebo
(b) při převzetí zboží, pokud spotřebitel zvolil jako platební metodu kupní ceny platbu v hotovosti podle článku 5.1(b).

5.3 Faktura za zboží bude vystavena až poté, co spotřebitel zaplatí kupní cenu za zboží a bude mu doručena:

(a) fyzicky společně se zbožím, pokud spotřebitel zvolil bezhotovostní platbu podle článků 5.1(a) a 5.1(c) jako platební metodu kupní ceny; nebo
(b) e-mailem do 48 hodin od doručení zboží, pokud spotřebitel zvolil platbu v hotovosti podle článku 5.1(b) jako platební metodu kupní ceny.

5.4 Aby nedošlo k pochybnostem: náklady za službu „dobírky“ nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou účtovány ve výši avizované spotřebiteli, když při vyplňování Objednávkového formuláře zvolí „dobírku“. Cena za „dobírku“ je cena za využití platební metody, nikoliv poplatek za poštovné či balné.

5.5 Aby nedošlo k pochybnostem: Prodejce nevystavuje faktury bez DPH.

6. Podmínky doručení zboží

6.1 Prodejce doručí zboží spotřebiteli prostřednictvím společnosti uvedené v Objednávkovém formuláři („Přepravce“). Doručení se řídí podmínkami Přepravce.

6.2 Na Webové stránce Prodejce u každé položky uvede nezávazné orientační lhůty doručení (jak je uvedeno na Webové stránce); Prodejce ale vyvine maximální úsilí, aby zboží spotřebiteli doručil v těchto lhůtách. Bez ohledu na předchozí výrok musí Prodejce zboží doručit spotřebiteli nejpozději do 40 pracovních dnů. Lhůta k doručení zboží začíná dnem, který následuje po dni doručení potvrzení objednávky spotřebiteli, ale nikoliv před připsáním kupní ceny na účet Prodejce, pokud se kupní cena platí podle článku 5.1(a) nebo 5.1(c). Při plnění objednávky spotřebitele mohou nastat okolnosti, které ovlivní dodací lhůtu zboží objednaného spotřebitelem. Prodejce musí neprodleně informovat spotřebitele o veškerých změnách dodací lhůty; tím není nijak dotčeno právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy podle těchto VP.

6.3 Spotřebitel převezme zboží na adrese doručení uvedené v objednávce v čase dohodnutém mezi spotřebitelem a Přepravcem podle podmínek stanovených Přepravcem.

6.4 Prodejce si vyhrazuje právo nezasílat spotřebiteli opětovně zboží, které si nepřevzal (s výjimkou ustanovení článku 6.5), nebo zboží, které si nepřevzal z jakéhokoliv důvodu, ačkoliv Prodejce jednal podle článku 6.3 výše. Pokud si spotřebitel nepřevezme zboží i přes opakované pokusy o doručení, může Prodejce odstoupit od Smlouvy.

6.5 Pokud je zboží spotřebiteli doručeno v poškozeném obalu nebo je zásilka zřetelně příliš lehká, Prodejce žádá spotřebitele, aby zboží od Přepravce nepřebíral a neprodleně informoval Prodejce telefonem na č. +421 911 699 007 či e-mailem na adrese info@sunoptik.sk.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy podle potřeby kdykoliv od provedení objednávky až do uplynutí 30denní lhůty, která běží od převzetí zboží. Pro účely tohoto článku se zboží považuje za spotřebitelem převzaté: (i) pokud spotřebitel nebo jím určená třetí strana převezme objednané zboží nebo jeho části, nebo (ii) pokud je zboží objednané spotřebitelem v rámci jedné objednávky doručováno samostatně, jakmile se zboží převezme, nebo (iii) pokud je doručováno zboží o více částech či kusech, jakmile se převezme poslední část či poslední kus tohoto zboží.

7.2 Právo odstoupit od Smlouvy podle článku 7.1 se nevztahuje na zboží vyrobené dle konkrétních požadavků spotřebitele, na míru nebo speciálně určené pro jednu osobu.

7.3 Právo odstoupit od Smlouvy může spotřebitel uplatnit u Prodejce dopisem zaslaným na tuto adresu https://sunoptik.sk/cs/kontakt, nebo e-mailem na info@sunoptik.sk; spotřebitel může využít formulář odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici ZDE. Doba pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, když bylo Prodejci zasláno oznámení o odstoupení od Smlouvy do posledního dne doby uvedené v článku 7.1.

7.4 Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy musí spotřebitel vrátit Prodejci zboží na tuto adresu www.sunoptik.sk/help/contact nebo je předat Prodejci či osobě určené Prodejcem k převzetí zboží. Doba uvedená v předchozím výroku se musí dodržet, pokud se zboží předá k přepravě do 14. dne. Náklady na vrácení zboží Prodejci hradí spotřebitel v plné výši.

7.5 Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží z důvodu užívání zboží, které přesahuje užívání nutné ke kontrole charakteristiky a funkčnosti zboží. Užívání zboží přesahující rozsah uvedený v předchozím výroku bude znamenat (inter alia) vrácení zboží, které (i) není v původním balení, (ii) je bez ochranného obalu (pokud byl součástí dodávky), (iii) je bez příslušenství, které bylo součástí dodávky, (iv) ze kterého byly odstraněny štítky či visačky, (v) ze kterého byly odstraněny ochranné prvky (např. nálepky na čočkách brýlí), (vi) neobsahuje pokyny nebo další přiložené informace. Prodejce doporučuje, aby spotřebitel pojistil zásilku, ve které vrací zboží Prodejci. 

7.6 Prodejce musí vrátit platbu přijatou Prodejcem nebo ve spojitosti se Smlouvou spotřebiteli do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, ale nikoliv před doručením zboží Prodejci nebo důkazu, že spotřebitel zboží Prodejci odeslal, pokud:

(a)  spotřebitel zaplatil cenu za zboží bezhotovostně podle článku 5.1(a) nebo 5.1(c), bude kupní cena zaslána zpět na účet, ze kterého byla zaplacena, pokud spotřebitel nepožádá Prodejce písemně o zaslání kupní ceny na jiný účet; nebo
(b) spotřebitel zaplatil cenu za zboží při doručení podle článku 5.1(b), kupní cena bude vrácena na účet spotřebitele uvedený v oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo zaslaný následně písemně Prodejci.

7.7 Platby, které má Prodejce vrátit zpět spotřebiteli podle článku 7.7, budou Prodejcem sníženy o:

(a)  dodatečné náklady na doručení zboží, pokud spotřebitel výslovně zvolí jiný způsob doručení zboží, než je nejlevnější běžná metoda doručení nabízená Prodejcem (dodatečné náklady znamenají rozdíl mezi náklady na doručení zvolené spotřebitelem a náklady na nejlevnější běžnou metodu doručení nabízenou Prodejcem);
(b) částku odpovídající znehodnocení zboží podle článku 7.6.

7.8 Pokud podle těchto VP a podle zákona spotřebitel odstoupí od Smlouvy právoplatně, anuluje se doplňující smlouva ke Smlouvě (pokud existuje).

7.9 Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením zboží, pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Prodejce, které znemožní doručení zboží objednaného spotřebitelem podle podmínek stanovených v Objednávce a/nebo těchto VP. Prodejce bude neprodleně informovat Spotřebitele o těchto okolnostech e-mailem nebo telefonicky na e-mail a/nebo telefonní číslo uvedené v Objednávkovém formuláři. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy musí Prodejce vrátit spotřebiteli veškeré od něj obdržené platby podle Smlouvy.

8. Záruka a reklamace

8.1 Na veškeré zboží zakoupené na Webové stránce platí záruční doba 24 měsíců poskytovaná Prodejcem spotřebiteli, která začíná v den převzetí zboží spotřebitelem.

8.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž spotřebitel nemohl zboží používat kvůli záruční opravě.

8.3 Záruka nepokrývá jakékoliv vady, které na zboží vznikly:

(a) mechanickým poškozením způsobeným spotřebitelem;
(b) používáním zboží v podmínkách, jejichž vlhkost, chemické a mechanické vlivy neodpovídají přirozenému prostředí;
(c) jinou než běžnou manipulací či zanedbáním péče o zboží;
(d) poškozením zboží přílišným zatížením nebo používáním, které se neshoduje s podmínkami používání zboží výrobce, všeobecnými principy nebo technickými normami;
(e) poškozením zboží nevyhnutelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi;
(f) poškozením zboží náhodným zničením a náhodným zkažením;
(g) neodborným zásahem, poškozením během přepravy, poškozením vodou, ohněm nebo jinou vyšší mocí; a
(h) úpravami zboží stranou jinou než Prodejcem nebo osobou Prodejcem pověřenou.

Aby nedošlo k pochybnostem, nepokrývá záruka běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené jeho používáním.

8.4 Reklamaci zboží je možno podat na adrese https://sunoptik.sk/cs/kontakt

8.5 Při podávání reklamace zboží musí spotřebitel Prodejci doručit:

(a)  zboží, jehož se reklamace týká, s veškerým příslušenstvím doručeným spotřebiteli společně se zbožím;
(b) fakturu za zboží; a
(c)  reklamační dopis podle TOHOTO vzoru, který musí obsahovat:

(i) jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail spotřebitele;
(ii) číslo faktury, číslo objednávky a den, kdy bylo zboží doručeno spotřebiteli;
(iii) určení zboží, jehož se reklamace týká (jako např. sériové číslo);
(iv) popis vady na zboží, jehož se reklamace týká;
(v) upřednostněnou metodu vyřešení reklamace podle článku 8.10; a
(vi) vlastnoruční podpis spotřebitele.

8.6 Aby nedošlo k pochybnostem: pokud si spotřebitel u Prodejce objednal zboží (jako např. rám brýlí), které bylo následně doplněno o jiné zboží nezakoupené u Prodejce (jako např. čočky brýlí), musí spotřebitel zboží demontovat a doručit Prodejci pouze zboží, jehož se reklamace týká, bez zboží zakoupeného u třetí strany. V den doručení zboží, jehož se reklamace týká, společně s dokumenty a informacemi podle článku 8.5, začíná běžet Prodejci lhůta k řešení reklamace spotřebitele.

8.7 Pokud si spotřebitel objedná více zboží, které je dodáno v rámci jedné objednávky, reklamace jedné položky zboží neznamená, že spotřebitel bude reklamovat další položky zboží bez vad.

8.8 Reklamace se bude řešit pouze u vad určených spotřebitelem v reklamačním dopise.

8.9 Prodejce bude reklamaci řešit okamžitě, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od data podání reklamace podle článku 8.7 a v odůvodněných případech, obzvláště pokud je nutný náročný technický posudek zboží, do 30 dnů od data podání reklamace. Po uplynutí doby k řešení reklamace může spotřebitel odstoupit od Smlouvy.

8.10 Podle práva, které se spotřebitel rozhodne uplatnit z následujících práv, určí Prodejce způsob řešení reklamace:

(a) pokud lze vadu opravit:

(i) Prodejce opraví vadu bez zbytečného prodlení, včas a řádně; nebo
(ii) Prodejce na vyžádání spotřebitele vymění vadné zboží nebo jeho součásti, pokud se vada týká pouze této součásti, pokud tím Prodejce nezpůsobí nepřiměřené náklady týkající se ceny zboží nebo závažnosti vady; nebo
(iii) Prodejce dle vlastního uvážení vymění vadné zboží nebo jeho součást, pokud se vada týká pouze této součásti, pokud to spotřebiteli nezpůsobí vážné obtíže;

(b) pokud vadu nelze opravit a brání náležitému používání zboží jako zboží bez vad, nebo když vadu lze opravit, ale zboží nelze náležitě používat kvůli opakující se vadě, nebo zboží trpí několika vadami:

(i) Prodejce vymění zboží; nebo
(ii) spotřebitel může odstoupit od smlouvy.

(c) pokud vady zboží nelze opravit, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z prodejní ceny zboží.

Aby nedošlo k pochybnostem: pokud dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet dnem převzetí nového zboží.

8.11 Pokud spotřebitel podá reklamaci týkající se zboží:

(a) během prvních 12 měsíců od zakoupení, může Prodejce odmítnout reklamaci spotřebitele pouze na základě znaleckého posudku; bez ohledu na výsledek znaleckého posudku nebude Prodejce po spotřebiteli požadovat náklady na znalecký posudek ani jiné náklady s ním spojené. Prodejce musí spotřebiteli poskytnout kopii znaleckého posudku, kde jsou uvedeny důvody pro zamítnutí reklamace, do 14 dnů od data vyřešení reklamace;
(b) po uplynutí 12 měsíců od zakoupení, kdy Prodejce zamítl reklamaci, musí být v dokumentu vyřešení reklamace uvedena osoba, které může spotřebitel zaslat výrobek ke znaleckému posudku. Pokud spotřebitel výrobek zašle ke znaleckému posudku určené osobě, náklady na znalecký posudek a další příslušné vzniklé náklady uhradí Prodejce bez ohledu na výsledek znaleckého posudku. Pokud spotřebitel znaleckým posudkem prokáže odpovědnost Prodejce za vadu, může spotřebitel podat reklamaci znovu; záruční doba během provádění znaleckého posudku neběží. Prodejce musí spotřebiteli do 14 dnů od data opětovně podané reklamace uhradit veškeré náklady na znalecký posudek i další příslušné přiměřené náklady. Opětovně podanou reklamaci nelze zamítnout.

8.12 Prodejce tímto řádně informoval spotřebitele o jeho/jejích právech podle paragrafu 622 (článek 8.10(a) výše) a paragrafu 623 (článek 8.10(b), 8.10(c) výše) zákona č. 40/1964 Z. z., občanského zákoníku. Uzavřením Smlouvy spotřebitel stvrzuje, že měl příležitost si přečíst podmínky stanovující reklamaci zboží.

8.13 Prodejce bude informovat spotřebitele o vyřešení jeho/její reklamace e-mailem, telefonicky a/nebo dopisem a zároveň spotřebiteli do 30 dnů vydá písemný dokument o datu reklamace.

9. Ochrana osobních údajů

Prodejce zpracovává osobní údaje spotřebitele podle podmínek stanovených v Zásadách o zpracování osobních údajů uvedených ZDE. Spotřebitel tímto tyto podmínky zpracování osobních údajů bere na vědomí a souhlasí s nimi.

10. Ilustrační obrázky a virtuální zrcadlo

10.1 Uzavřením Smlouvy spotřebitel bere na vědomí, že obrázky a fotografie zboží na Webové stránce jsou ilustrační a ve skutečnosti se zboží může od ilustračních obrázků lišit, přičemž rozdíl se nejčastěji týká barvy.

10.2  Prodejce nabízí spotřebiteli na Webových stránkách příležitost porovnat ilustrační obrázky zboží s fotografií prostřednictvím virtuálního Kouzelného zrcadla. Spotřebitel bere na vědomí, že obrázky zboží ve virtuálním Kouzelném zrcadle jsou pouze ilustrační a nemusí nutně odrážet skutečnost.

11. Řešení sporů

11.1 Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodejce vyřešil jeho/její reklamaci nebo pokud je přesvědčen, že Prodejce porušil jeho/její práva, může se obrátit na Prodejce se žádostí o nápravu. Pokud tuto žádost o nápravu Prodejce zamítne, jeho odpověď je negativní nebo na žádost nezareaguje do 30 dnů od jejího odeslání, může Spotřebitel podat návrh na započetí alternativního řešení sporu podle ustanovení paragrafu 12 zákona č 391/2015 Z. z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. 

11.2 Příslušný orgán pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce nebo jiný odpovídající pověřený právnický subjekt zapsaný v seznamu orgánů pro alternativní řešení spotřebitelských sporů vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je k dispozici na adrese www.coi.cz). Spotřebitel si může vybrat, na který z výše uvedených orgánů pro alternativní řešení spotřebitelských sporů se obrátit.

11.3 Pokud spotřebitel chce podat návrh na alternativní řešení sporu, může využít online platformu pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Kontaktní údaje

12.1 Kontaktní údaje prodejce:

(a) doručovací adresa:
Michalská 389/20
811 01 Bratislava
Slovenská republika
(b) e-mail: info@sunoptik.sk
(c) telefonní číslo: +421 911 699 007

12.2 Kontaktní údaje dozorového orgánu:
Česká obchodná inspekce
Štepánská 567/15
120 00 Praha 2

(a) telefonní číslo: +420 222 703 404
(b) fax: +420 296 366 236

13. Obecná ustanovení

13.1 Tyto VP jsou platné vůči spotřebiteli v den uzavření Smlouvy.

13.2  Prodejce může tyto VP kdykoliv jednostranně pozměnit či upravit. VP platné ve chvíli uzavření Smlouvy upravují vztah mezi spotřebitelem a Prodejcem.

13.3  Pokud se některé ustanovení těchto VP stane neplatným či neúčinným, platí namísto tohoto ustanovení jiné, jehož význam je co nejblíže ustanovení neplatnému či neúčinnému. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení neovlivní platnost dalších ustanovení VP. V případě pochybností považujte ustanovení těchto VP spíše za platná než neplatná.

Tyto VP jsou platné a účinné od 01.10.2019


Přílohy a dokumenty ke stažení

Produkt byl přidán do porovnávání.