1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len tiež „VOP“) obchodnej spoločnosti Sunoptik s.r.o. so sídlom Slnečné jazerá 5332, 903 01 Senec, Slovensko, IČO: 51 946 459, (ďalej len tiež „predávajúci”), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom elektronického objednávkového formulára predávajúceho (ďalej len „zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.sunoptik.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.2 VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

1.3 Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VOP, sa považuje za písomnú zmluvu.

2. Registrácia

2.1 Kúpu tovaru z webovej stránky predávajúceho môže spotrebiteľ vykonať ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ. Výhodou registrácie je, že spotrebiteľ nemusí pri každej objednávke opakovane zadávať svoje osobné údaje a adresu na doručovanie.

2.2 Registrovať sa môže fyzická osoba, ktorá je staršia ako 16 rokov.

2.3 Spotrebiteľ sa môže registrovať prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke (ďalej len registračný formulár). Je potrebné, aby spotrebiteľ v registračnom formulári uviedol všetky v ňom uvedené údaje, teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie objednaného tovaru a vytvoril si prihlasovacie heslo. Informácie zadané spotrebiteľom v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade, ak sa údaje spotrebiteľa zmenia, bude mať možnosť ich kedykoľvek zmeniť na https://sunoptik.sk/sk/osobne-udaje.

2.4 Prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých sa týmto spotrebiteľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich pre použitím alebo zneužitím akýmikoľvek tretími osobami.

2.5 Predávajúci má právo overiť si akékoľvek a všetky údaje, ktoré spotrebiteľ uvedie v registračnom formulári. Ak predávajúci zistí, že spotrebiteľom zadané údaje v registračnom formulári sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, prípadne, že spotrebiteľ účet nevyužíva po dobu viac ako 24 mesiacov, alebo poruší svoje povinnosti alebo naše práva zo zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo vykonať deaktiváciu užívateľského účtu spotrebiteľa.

3. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

3.1 Po výbere tovaru na webovej stránke a potvrdení svojho výberu stlačením tlačidla „Pridať do košíka“ bude spotrebiteľ presmerovaný do objednávkového formulára (ďalej len objednávkový formulár). Je potrebné, aby spotrebiteľ v objednávkovom formulári uviedol všetky údaje (resp. zvolil príslušnú voľbu v objednávkovom formulári), teda meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu na doručovanie spotrebiteľom objednaného tovaru, údaje o spôsobe úhrady ceny za tovar a spôsobe doručenia tovaru, prípadne zľavový kód alebo kupón. V prípade, ak je spotrebiteľ registrovaným zákazníkom, je potrebné, aby sa prihlásil.

3.2 Po voľbe spôsobu platby bude spotrebiteľ presmerovaný na stránku, kde sú zhrnuté všetky údaje objednávky spotrebiteľa. Predávajúci žiada spotrebiteľa, aby skontroloval a prípadne opravil akékoľvek chybné údaje uvedené v objednávke stlačením tlačidla „Upraviť“. V prípade, ak sú všetky spotrebiteľom zadané údaje správne, objednávku odošle stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“.

3.3 Po odoslaní objednávky predávajúci doručí spotrebiteľovi, na ním zadaný e-mail, potvrdenie objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol odoslaný na doručenie.

3.4 Náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (napríklad telefón alebo internet) pre uskutočnenie objednávky, si hradí spotrebiteľ sám, pričom tieto sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

3.5 Objednávku, ako aj zmluvu, predávajúci archivuje najmenej po dobu 2 rokov, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Objednávka ani zmluva nikdy nebudú sprístupnené nezúčastneným tretím stranám (okrem zamestnancov a subdodávateľov predávajúceho v potrebnom rozsahu alebo ak predávajúcemu vyplýva povinnosť zverejniť tieto dokumenty z príslušných právnych predpisov). V prípade potreby predávajúci spotrebiteľovi na žiadosť zmluvu kedykoľvek pošle.

3.6 Spotrebiteľ je oprávnený kúpiť len také množstvo tovaru, ktoré zodpovedá bežnej potrebe. Tovar kúpený prostredníctvom webovej stránky predávajúceho nie je určený na ďalší predaj. Ak si spotrebiteľ objedná alebo kúpi také množstvo tovarov, ktoré nezodpovedá bežnej potrebe alebo podľa jemu dostupných informácií predávajúci usúdi, že spotrebiteľom objednaný tovar bude použitý na ďalší predaj, predávajúci má právo objednávku spotrebiteľa zrušiť, prípadne, ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim, si spotrebiteľ a predávajúci vrátia všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

4. Cena tovaru a zľavy

4.1 Kúpna cena tovaru je uvedená na webovej stránke ako konečná cena, t.j. cena tovaru vrátane DPH a iných prípadných daní a poplatkov, pričom táto cena nezahŕňa cenu za dopravu, poplatky za platbu na dobierku, poplatky prevádzkovateľa platobnej brány a iné poplatky, ktoré spotrebiteľovi budú osobitne oznámené pri vypĺňaní objednávky (každopádne, pred jej odoslaním).

4.2 Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že podmienkou dodania tovaru je zaplatenie kúpnej ceny, prípadne iných poplatkov, ktorých konečná výška bude spotrebiteľovi oznámená pred odoslaním objednávky.

4.3 Spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že v prípade, ak je na webovej stránke uvedená cena za tovar, ktorá je celkom zjavne chybná, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a to aj potom, ako bol spotrebiteľovi doručený e-mail potvrdzujúci, že objednávka spotrebiteľa je pripravená na vyzdvihnutie, resp. že tovar bol odoslaný na doručenie. V takomto prípade bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať o vzniknutej situácii. O celkom zjavnú chybu v uvedenej cene pôjde napríklad v prípade, ak: (i) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (nezohľadňuje nákupnú cenu), (ii) v cene tovaru chýba alebo je navyše číslica alebo je posunutá desatinná čiarka, alebo (iii) zľava na tovar je vyššia ako 50% a zároveň nie je na webovej stránke tovar označený symbolom marketingovej kampane alebo výpredaja. V prípade pochybností o výške ceny tovaru, predávajúci žiada spotrebiteľa, aby ho bezodkladne kontaktoval a predávajúci spotrebiteľovi správnosť ceny potvrdí. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP.

4.4 Všetky akcie a zľavy na tovary predávajúceho sú platné, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať (t.j. nie je možné uplatniť dve alebo viac zliav na jeden tovar a/alebo objednávku). Na akciu alebo zľavu sa môžu uplatniť dodatočné podmienky (napr. dĺžka platnosti), ktoré môžu byť spotrebiteľovi predávajúcim komunikované osobitne, či už v rámci marketingovej komunikácie týkajúcej sa takejto akcie alebo zľavy alebo inak a tieto dodatočné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP, pričom v prípade, ak je rozpor medzi týmito VOP a takýmito dodatočnými podmienkami, prednosť majú podmienky uvedené v osobitných podmienkach akcie alebo zľavy. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, alebo vráti tovar zakúpený v akciovej cene, so zľavou alebo s využitím akéhokoľvek kupónu, takúto akciu, zľavu alebo kupón nie je možné použiť na zakúpenie ďalšieho tovaru, ak už predávajúci akciu alebo zľavu neposkytuje alebo ak platnosť kupónu vypršala.

5. Platobné podmienky

5.1 Cenu tovaru, ako aj akékoľvek náklady súvisiace so spotrebiteľom zvoleným spôsobom platby alebo doručenia, môže spotrebiteľ na základe vlastného rozhodnutia uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

(a) bezhotovostne platbou kartou (prostredníctvom internetového rozhrania banky alebo platobného rozhrania Gopay);

(b) v hotovosti pri prevzatí tovaru na spotrebiteľom určenom mieste; a

(c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal.

5.2 Kúpna cena je splatná:

(a) odoslaním objednávky v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1(a) a 5.1(c), pričom povinnosť spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu je splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho; alebo

(b) pri prevzatí tovaru v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1(b).

5.3 Faktúra za tovar bude vystavená až potom, ako spotrebiteľ uhradí kúpnu cenu tovaru a bude mu doručená:

(a) fyzicky spolu s tovarom ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostnú úhradu podľa článku 5.1(a) a 5.1(c); alebo

(b) e-mailom do 48 hodín po doručení tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny hotovostnú úhradu podľa článku 5.1(b).

5.4 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, cena za využitie služby “platba na dobierku” nie je zahrnutá v cene tovaru a bude spoplatnená sumou vo výške, ktorá bude spotrebiteľovi oznámená po zvolení možnosti „Platba na dobierku“ pri vypĺňaní objednávkového formulára. Cena za „platbu na dobierku“ je cena za využitie platobnej metódy, nie poplatok za poštovné, či balné.

5.5 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, predávajúci faktúry bez DPH neposkytuje.

6. Podmienky dodania tovaru

6.1 Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar prostredníctvom spoločnosti určenej v objednávkovom formulári (ďalej len „doručovateľ“). Na doručenie sa budú vzťahovať obchodné podmienky doručovateľa.

6.2 Na webovej stránke pri jednotlivých tovaroch predávajúci uvádza orientačné termíny dodania, ktoré nie sú záväzné (tak ako je indikované na webovej stránke), avšak predávajúci spraví všetko preto, aby bol tovar spotrebiteľovi doručený v týchto termínoch. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar najneskôr v termíne do 40 pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bude spotrebiteľovi doručené potvrdenie objednávky, nie však skôr, ako bude na účet predávajúceho pripísaná kúpna cena v prípade, ak je táto uhrádzaná podľa článku 5.1(a) alebo 5.1(c). Pri plnení spotrebiteľovej objednávky môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania spotrebiteľom objednaného tovaru. O zmene termínu dodania bude predávajúci spotrebiteľa bezodkladne informovať, pričom spotrebiteľove právo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto VOP týmto nie je dotknuté.

6.3 Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar na adrese dodania, ktorú uviedol v objednávke v čase dohodnutom medzi spotrebiteľom a doručovateľom a za podmienok určených doručovateľom.

6.4 Predávajúci si vyhradzuje právo nepreposielať spotrebiteľovi opakovane ním neprevzatý tovar (okrem prípadov podľa článku 6.5), prípadne tovar, ktorý spotrebiteľ z akýchkoľvek dôvodov neprevzal, napriek tomu, že doručovateľ postupoval podľa článku 6.3 vyššie. V prípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme ani pri opakovanom doručení, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy.

6.5 Ak je tovar spotrebiteľovi doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, predávajúci žiada spotrebiteľa, aby tovar od doručovateľa nepreberal a bezodkladne predávajúcemu túto skutočnosť oznámil na telefónnom čísle +421 911 699 007 alebo e-mailom na info@sunoptik.sk.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky až do uplynutia 30-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany spotrebiteľa: (i) ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (ii) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru.

7.2 Právo odstúpiť od zmluvy podľa článku 7.1 sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre konkrétnu jednu osobu.

7.3 Právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť listom na túto adresu https://sunoptik.sk/sk/kontakt alebo e-mailom na info@sunoptik.sk, pričom spotrebiteľ môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde TU. Lehota na odstúpenie o zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 7.1.

7.4 Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na túto adresu https://sunoptik.sk/sk/kontakt alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ.

7.5 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (i) nie je v originálnom obale, (ii) je bez ochranného puzdra (ak bolo súčasťou dodávky), (iii) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (iv) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (v) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. nálepky na skle okuliarov), (vi) je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť predávajúcemu.

7.6 Platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal predávajúci, spotrebiteľovi vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako spotrebiteľ doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom ak:

(a) spotrebiteľ cenu tovaru uhradil bezhotovostne podľa článku 5.1(a) alebo 5.1(c), kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak spotrebiteľ písomne nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo

(b) spotrebiteľ cenu tovaru uhradili na dobierku podľa článku 5.1(b), kúpna cena bude spotrebiteľovi vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy alebo predávajúceho o ňom informujete neskôr v písomnej podobe.

7.7 Platby, ktoré má predávajúci vrátiť spotrebiteľov podľa článku 7.6 predávajúci zníži o:

(a) dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho);

(b) sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku 7.5.

7.8 Ak v zmysle týchto VOP a zákona spotrebiteľ odstúpi od zmluvy platne, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, ak taká existuje.

7.9 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred doručením tovaru, ak nastane taká skutočnosť mimo kontroly predávajúceho, že nebude možné spotrebiteľovi dodať objednaný tovar za podmienok stanovených v objednávke a/alebo v týchto VOP. O tejto skutočnosti bude predávajúci bezodkladne informovať spotrebiteľa e-mailom alebo telefonicky na e-mail a/alebo telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávkovom formulári. V lehote 14 dní po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, prijal.

8. Záruka a reklamácie

8.1 Na všetok tovar zakúpený na webovej stránke poskytuje predávajúci spotrebiteľovi záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme.

8.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

(a) mechanickým poškodením tovaru spotrebiteľom;

(b) použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

(c) iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

(d) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;

(e) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

(f) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

(g) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci; a

(h) úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

8.4 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese https://sunoptik.sk/sk/kontakt.

8.5 Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu:

(a) samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené;

(b) faktúru za tovar; a

(c) reklamačný list, ktorého vzor spotrebiteľ nájde TU a ktorý musí obsahovať:

(i) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa;

(ii) číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený;

(iii) označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom);

(iv) popis závady na reklamovanom tovare;

(v) preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 8.10; a

(vi) vlastnoručný podpis spotrebiteľa.

8.6 Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ak si spotrebiteľ u predávajúceho objednal tovar (napríklad okuliarový rám), ktorý bol následne doplnený o iný tovar, ktorý nebol zakúpený u predávajúceho (napríklad okuliarové šošovky), spotrebiteľ je povinný tovary oddeliť a doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar bez tovaru zakúpeného u tretej osoby.Dňom doručenia reklamovaného tovaru spolu s dokumentami a informáciami podľa článku 8.5 začne predávajúcemu plynúť lehota na vybavenie reklamácie spotrebiteľa.

8.7 Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.

8.8 Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste.

8.9 Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 8.6 a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8.10 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa:

(a) ak ide o odstrániteľnú vadu:

(i) predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo

(ii) vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť spotrebiteľa vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo

(iii) vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti;

(b) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád:

(i) predávajúci tovar vymení; alebo

(ii) spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy.

(c) ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.

8.11 Ak reklamáciu tovaru spotrebiteľ uplatní:

(a) počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu spotrebiteľa zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od spotrebiteľa nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;

(b) po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12 Predávajúci týmto spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 (článok 8.10(a) vyššie) a z §623 (článok 8.10(b), 8.10(c) vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

8.13 O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spotrebiteľa bude predávajúci spracovávať za podmienok stanovených v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré sú stanovené TU. Týmto spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s takto stanovenými podmienkami spracovania osobných údajov.

10. Ilustračné obrázky a virtuálne zrkadlo

10.1 Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ berie na vedomie, že obrázky a fotky tovarov na webovej stránke, sú ilustračné a v skutočnosti sa môže tovar líšiť od ilustračných obrázkov, pričom najčastejšie pôjde o odlišnosť vo farbe tovaru.

10.2 Predávajúci spotrebiteľovi na svojej webovej stránke ponúka možnosť prirovnať si ilustračný obrázok tovaru ku jeho fotografii, prostredníctvom virtuálneho zrkadla Magic Mirror. Spotrebiteľ berie na vedomie, že obrázky tovarov vo virtuálnom zrkadle Magic Mirror sú iba ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnosti.

11. Riešenie sporov

11.1 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušili jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak však predávajúci spotrebiteľovi, aj napriek jeho žiadosti o nápravu, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.3 Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Kontaktné údaje

12.1 Kontaktné údaje predávajúceho:

(a) adresa na doručovanie: Slnečné jazerá 5332, 903 01 Senec, Slovensko

(b) adresa elektronickej pošty: info@sunoptik.sk

(c) telefónne číslo: +421 911 699 007

12.2 Kontaktné údaje orgánu dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Odbor výkonu dozoru

(a) adresa na doručovanie: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

(b) telefónne číslo: +421 55 622 07 81, +421 55 622 76 55

(c) fax: +421 55 622 46 95

13. Všeobecné ustanovenia

13.1 Tieto VOP nadobúdajú voči spotrebiteľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.

13.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP. Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.

13.3 Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Na ustanovenia týchto VOP sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.10.2019.


Prílohy a dokumenty k stiahnutiu

Produkt bol pridaný do porovnávania.